Selecteer een pagina

Actualiseren protocol IBC-werken (2016 – 2017)

Wat is protocol 6902?
Een protocol van SIKB (‘Inspectie staat van het werk’) dat werkvoorschriften bevat voor het inspecteren van IBC-werken in de bodem of in oppervlaktewater.
Het geeft daarmee uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit.

Wat was de vraag?
SIKB heeft Frank gevraagd:
Breid protocol 6902 uit met voorschriften voor werken aangelegd onder de werkingssfeer van het IPO-interimbeleid (2e versie, 1997-1998) en het Bouwstoffenbesluit (1999 -2008).

Waarom heeft SIKB hiervoor Frank gevraagd?
Vanwege de combinatie van
•   ervaring in procesbegeleiding
•   en deskundigheid op het gebied van het Bouwstoffenbesluit.

Aanpak
Samenwerkingsproces en inhoud
Frank van Berkum en Walter de Koning (directeur SIKB en opdrachtgever) hebben een aantal deskundigen benaderd om deel te nemen in een begeleidingsgroep, die verschillende invalshoeken verenigt (zie kolom rechts).
Onder begeleiding van Frank en in nauwe samenwerking met Walter zijn:

sikb-logo

 

 

 

 

Opdrachtgever: SIKB

Looptijd project:
september 2016 – december 2017

Samenwerkingsproces:
•  werksessies georganiseerd met leden van de begeleidingsgroep:
•  met de hele groep
•  met deelgroepen;
•  en daarnaast 1 op 1 gesprekken.
om de knelpunten in de praktijk, en de wensen en behoeften te bespreken.
• interactief,
• en iteratief, in een aantal rondes.

Rol Frank:
Procesbegeleiding:
•   betrekken belangrijke partijen,
•   het creëren van een sfeer van gezamenlijkheid, waarin de deelnemers hun kennis delen,
•   resulterend in draagvlak voor het vernieuwde protocol.

Inhoudelijk:
1.   de punten van uitbreiding van het protocol geïdentificeerd;
2.   de essentie van de inhoud daarvan verkend en bepaald;
3.   deze inhoud vertaald in tekst voor het protocol.
    
    

     

     
Inhoudelijk:
•  Inbrengen inhoudelijke expertise Bouwstoffenbesluit.
•  Schrijven en eindredactie uitbreiding protocol (met tekstbijdragen van leden begeleidingsgroep).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrokken partijen (leden van begeleidingsgroep):

  • Overheid (beleidsmaker, bevoegd gezag):
    Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, DCMR
  • Inspectie-instellingen:
    EQC, QS, ABV Haukes
  • Adviesbureau: Antea Group
  • Toepasser van bouwstoffen: Trisoplast, Heijmans

IBC-werken zijn:
grond-, weg- en waterbouwkundige werken waarin bouwstoffen zijn gebruikt die dermate milieuhygiënisch verontreinigd zijn, dat zij alleen met IBC-maatregelen mogen worden toegepast.

Meer inhoudelijke informatie op website SIKB:
Nadere beschrijving protocollen
Downloads van protocollen

Resultaat
Een vernieuwd en actueel protocol 6902:
•   waarin de kennis en ervaring van literatuur en deskundigen in Nederland is benut;
•   dat gedragen wordt door de belanghebbenden (deelnemende partijen in de begeleidingsgroep)
•   en dat ze bruikbaar vinden voor het uitoefenen van hun rol in de praktijk.

     

•   dat inhoudelijk een uitwerking is van de huidige wet- en regelgeving

Bijkomende resultaten
Naast de beoogde actualisering van protocol 6902 heeft het project nog 3 resultaten opgeleverd.

1. Actualisering gerelateerde documenten
2. Overzicht wet- en regelgeving IBC-bouwstoffen 1997 – heden
3. Advies aan Ministerie Infrastructuur en Waterstaat


Frank is een ‘doordenker’ met kennis van zaken. Hij had in het project IBC-werken een prima mix in de aandacht voor inhoud en proces. Hij heeft een prima resultaat opgeleverd.

Walter de Koning

Opdrachtgever, directeur SIKB

Bij Frank staat samenwerken voorop bij alles wat hij doet. De manier waarop hij zijn rol als auteur voor de herziening van de SIKB 6900 protocollen heeft opgepakt is daar een goed voorbeeld van. Hij heeft de deelnemers van de werkgroep individueel benaderd en de gedachten van ons op elkaar af weten te stemmen, het eindresultaat is dan ook breed gedragen. Bedankt Frank voor je inzet.

Marc Bergijk

Technisch manager, ABV Haukes

1. Actualisering gerelateerde documenten

Gaandeweg bleek dat ook het gerelateerde protocol 6901 (Inspectie bij aanleg) en hoofddocument AS6900 dienden te worden geactualiseerd.
SIKB heeft besloten om deze actualisering direct in het lopende project uit te voeren. Dit is gedaan door rapporteur (Frank) en de begeleidingsgroep.

Resultaat: een actueel hoofddocument AS6900 en protocol 6901, aansluitend bij protocol 6902.
Daarmee een inhoudelijk consistent geheel van voorschriften in accreditatieschema 6900, dat aansluit op de actuele regelgeving.

2. Overzicht wet- en regelgeving IBC-bouwstoffen 1997 – heden
De wet- en regelgeving voor IBC-werken heeft zich in de afgelopen 20 jaar doorlopend ontwikkeld.
Een helder overzicht van ‘welke regels van toepassing zijn op IBC-werken uit welke periode?’ bestond niet.
Dit overzicht bleek noodzakelijk om vast te stellen op welke punten protocol 6902 uitgebreid moest worden.
Het kan bovendien alle betrokken partijen helpen om de actuele regelgeving voor IBC-werken te begrijpen en goed toe te passen.

Resultaat: Overzichtsschema van de wet- en regelgeving voor IBC-bouwstoffen voor de periode 1997 – heden.

 

3. Advies aan Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
In de loop van het project ontstond de indruk dat de monitoring en handhaving van de IBC-werken in Nederland slechts in beperkte mate plaatsvindt.
Dit door de gesprekken in de begeleidingsgroep en het consulteren van Bsb-deskundigen in Nederland.
De Programmaraad Bodembescherming van SIKB heeft dit signaal opgepakt en opdracht gegeven tot een (beknopte) nadere verkenning van deze monitorings- en handhavingspraktijk.
Frank heeft deze verkenning uitgevoerd.

Resultaat: een advies aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.