Selecteer een pagina

Waterschap Rivierenland: Werkbijeenkomst projectteam verbetering Diefdijklinie – Facilitator (2014)

,

Rol Frank
Voorzitter en facilitator van 2-daagse werkbijeenkomst van het projectteam.

Diefdijk
De Diefdijk is een dijk in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland, die in meer dan één opzicht een belangrijk functie vervult. Het is een primaire waterkering tussen de Lek en de Waal. Daarnaast maakt hij deel uit van de grens tussen de provincies Gelderland en Zuid-Holland, en scheidt hij de dijkring Zuid-Holland van de Betuwe. Bij een doorbraak in de Betuwe moet hij water tegenhouden, zodat het niet de polder Vijfheerenlanden (in Zuid-Holland) instroomt.

Het probleem
Van de dijk (met een totale lengte van 23 km) voldeed 8 kilometer niet aan de veiligheidsnorm.

Werkbijeenkomst januari 2014
In januari 2014 werd een 2-daagse werkbijeenkomst gehouden om de aanbestedingsstukken in samenhang gereed te maken. Dit met het oog op publicatie van de aanbesteding in februari 2014.

Resultaat
Het resultaat was

 • een gezamenlijk  beeld van alle stukken
 • een volledige concrete lijst van resterende acties, planning en taakverdeling om de stukken aanbestedingsklaar te maken
 • concrete afspraken voor het afronden van de aanbestedingsstukken.

Dit leidde tot het conform de planning publiceren van de aanbesteding in februari.


Het project

 1. Om weer te voldoen aan de veiligheidsnormen is de dijk over een lengte van 10 km verbeterd. (Grondbermen aangebracht, damwanden geslagen, klei ingegraven.)

Deze dijkverbetering werd gecombineerd met twee andere maatregelen:

 1. Vernieuwing van de weg op de dijk en van de weginrichting (verantwoordelijkheid gemeenten)
 2. Het herstellen, reconstrueren en recreatief ontsluiten van een groot aantal militaire objecten uit de periode van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (verantwoordelijkheid DLG).

Werkbijeenkomst januari 2014
Aan deze werkbijeenkomst namen 20 mensen deel:

 • Het projectteam voor de voorbereiding van de dijkverbetering, met
 • medewerkers van Waterschap Rivierenland (projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager, technisch manager)
  • Projectteamleden van Ingenieursbureau Antea Group (projectleider en deelprojectleiders, technische en ruimtelijke adviseurs)
 • Betrokkenen van de deelprojecten 2. en 3.
  • De betrokken gemeenten
  • Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Doel & programma werkbijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst was om met alle betrokkenen knopen door te hakken om op tijd de aanbesteding te kunnen publiceren.

In de loop van de bijeenkomst werden de volgende hoofdonderwerpen besproken:

 • de ontwerpen
 • vergunningen en procedures
 • het uitvoeringsplan en het bestek
 • de planning van de resterende uit te voeren acties tot en met de publicatie.

Daarvan zijn besproken:

 • het beoogde eindresultaat,
 • de inhoud,
 • de stand van zaken
 • de openstaande (discussie)punten

Tijdens de sessie zijn alle nog te maken keuzes gemaakt, zodat de aanbestedingsstukken konden worden afgerond.

Periode
Januari 2014

Zie ook
http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/common/projecten/diefdijklinie/diefdijklinie.html

Vaardigheden

, , , ,

Gepubliceerd op

20 december, 2015